خانه

کد رای: 4213

● کشیدن روسری از سر

کلمات کلیدی: ارتکاب فعل حرام، کشیدن روسری
مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:

کشیدن روسری از سر شاکیه، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است.

مستندات ماده 638 قانون مجازات اسلامی 1375
تاریخ رای نهایی: 1392/03/25 شماره رای نهایی: 9209970222300361 تاریخ:
رای بدوی

اتهام آقای الف.ح. فرزند م.، 51 ساله و خانم م.ح. فرزند م.، 49 ساله، هر دو اهل تهران، آزاد با قید وثیقه، با وکالت آقای ن.پ. و خانم م.ب.، دایر بر ردیف اول شرکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاشی و ارتکاب فعل حرام (کشیدن روسری از سر شاکیه) و ردیف دوم شرکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاشی موضوع شکایت خانم ع.ح. با وکالت م.س.، با التفات به محتویات پرونده، شکایت شاکی، اظهارات شهود و گواهی پزشکی قانونی و دفاع بلاوجه متهمان و وکیل آنان و به شرح کیفرخواست ارتکاب بزه محرز است؛ علی‌هذا دادگاه مستنداً به مواد 302 ـ 480 ـ 481 ـ 485 ـ 638 و 608 از قانون مجازات اسلامی نامبردگان را به پرداخت یک صدم دیه بند انگشت بابت حارصه بند انتهایی پشت دست چپ و سه هزارم دیه بابت ارش تورم ناحیه گیجگاهی در حق شاکیه و هر یک را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی و مضافاً آقای ح. را با رعایت ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به اتهام ارتکاب فعل حرام محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
 رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری

 رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ خانم ل.م. به وکالت از آقای الف.ح. و خانم م.ح.، 2ـ م.س. به وکالت از خانم ع.ح. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 800004 ـ 92 مورخ 26/1/92 در پرونده کلاسه 800924 ـ 91 صادره از شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.ح. به اتهام فحاشی و ارتکاب فعل حرام کشیدن روسری از سر خانم ع.ح. و خانم م.ح. به اتهام فحاشی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث فحاشی هر یک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و آقای الف.ح. از حیث ارتکاب فعل حرام به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند؛ نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م. دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا این‌که جزای نقدی ده میلیون ریال در خصوص جرم ارتکاب فعل حرام با توجه به فقدان سابقه کیفری آقای الف.ح. شدید است و با اختیارات حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف می‌گردد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م. نسبت به قسمتی از دادنامه صدر‌الذکر که به موجب آن موکلین وی به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت مقادیری دیه و ارش در حق خانم ع.ح. محکوم شده‌اند، نظر به این‌که دیه ضرب و جرح‌های وارده بیش از خمس دیه کامل نمی‌باشد و این قسمت از دادنامه اساساً قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است لهذا به استناد مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه از این حیث صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 منصوری ـ جعفری شهنی

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضائیه می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .
هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار در قالب انتشار نسخ کاغذی منوط به دریافت اجازه از مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه می باشد .