خانه

کد رای: 7753

● عرف حاکم بر عقد

کلمات کلیدی:
مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:

ملاک در تعیین عرف زمان انعقاد قرارداد است و نمی‌توان متعهد را به عرف زمان اصدار حکم محکوم کرد.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/28 شماره رای نهایی: 9309970220300689 تاریخ:
رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.م. به‌طرفیت خانم م.م. به خواسته الزام خوانده به تحویل ملک جهت تخریب و نوسازی با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان اعلام داشته که طی قرارداد مشارکت شماره 53814-18/1/1390 خواهان متعهد به ساخت ملک شده و خوانده نیز جهت ساخت شده است و خوانده علی‌رغم مراجعات مکرر حاضر به تحویل ملک نمی‌باشد و سپس آقای ح.ب. به وکالت از خواهان وارد دعوی شده است و خوانده در جلسه دادرسی حاضر و اعلام داشته که با توجه به اینکه ضوابط شهرداری تغییر یافته و امکان احداث بنا طبقه اضافی می‌باشد باید به روز ساخته شود و قرارداد تعدیل شود و با تجدید جلسه نیز جهت حصول سازش به لحاظ عدم هماهنگی طرفین حصول سازش میسر نگردید دادگاه نظر به اینکه قرارداد مزبور بر طبق قاعده اصاله اللزوم نسبت به‌طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها لازم و معتبر می‌باشد و طرفین متعهد به توافق مزبور می‌باشند لذا دادگاه مستنداً به مواد 220 و 219 و 10 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به الزام خوانده به تحویل ملک وفق قرارداد مشارکت جهت احداث بنا توسط خوانده وفق ضوابط جدید شهرداری و عرف معمول روز صادر و اعلام می‌دارد و خوانده مکلف به پرداخت خسارت دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد

 رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به‌طرفیت خانم م.م. نسبت به دادنامه شماره 141 مورخ 20/2/93 شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به الزام خوانده بدوی (تجدیدنظر خوانده) به تحویل ملک وفق قرارداد مشارکت جهت احداث بنا توسط خوانده (خواهان) وفق ضوابط جدید شهرداری و عرف معمول حاوی دلایل و جهات قانونی منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد اعتراض تجدیدنظرخواه بر این مبنا اعلام‌شده است که دادگاه وی را مکلف نموده ملک مورد مشارکت را وفق ضوابط جدید شهرداری و عرف معمول روز سازد صرف‌نظر از اینکه رعایت مقررات قانونی در ساخت ملک از تکالیف هر سازنده رأی است و عرف معمول در مواردی که توافق فی‌مابین وجود ندارد لازم‌الاتباع است مورد اعتراض خارج از خواسته خواهان بدوی می‌باشد لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارات «وفق ضوابط جدید شهرداری و عرف معمول» دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.
 مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 خشنودی ـ امیری

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضائیه می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .
هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار در قالب انتشار نسخ کاغذی منوط به دریافت اجازه از مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه می باشد .